Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als vloerder stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 
 

ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN VAN VLOERDER

 

Gevestigd en kantoorhoudende te Vlaardingen.

 

ALGEMEEN.

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van VLOERDER en voor alle overeenkomsten betreffende verkoop en/of levering door VLOERDER van goederen, diensten en adviezen.
 2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder die van opdrachtgevers en/of afnemers.

 

OFFERTES EN OPDRACHTEN.

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld.

 

 1. Opdrachten worden door VLOERDER schriftelijk bevestigd door middel van een orderbevestiging of , bij gebreke daarvan, door een fac VLOERDER wordt slechts verbonden door deze bevestiging.
 2. VLOERDER behoudt zich de gebruikelijke toleranties voor t.a.v. hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleur(echtheid) e.d.
 3. Alle offertes zijn gebaseerd op gegevens die de klant heeft verstrekt , dan wel heeft doen verstrekken. Met name gegevens betreffende chemische- en niet chemische inwerkingen, afslijting, hoogte van temperaturen, drukvastheid e.d. waaraan de vloeren blootgesteld worden resp. moeten voldoen, dienen door de klant aan VLOERDER schriftelijk te worden bekend gemaakt.
 4. De annuleringskosten bedragen 48% van het totaalbedrag dat in de offerte of factuur vermeld is, als de offerte of factuur is ondertekend.
 5. Holle of bolle delen van een vloer of trap dienen door de klant opgevuld te worden, of rechtgetrokken worden. Vloerder is niet aansprakelijk voor losliggende delen, of speling van hout door oudheid of holle onderplaten. Vloerder mag kosten in rekening brengen indien Vloerder dit moet rechtzetten. Vloerder verleent geen garantie op montsge van tredes/laminaat gelegd op holle ondervloeren/traptredes. 
 6. In de offertes zijn niet begrepen, voor zover het tegendeel niet nadrukkelijk is bepaald, hak- en/of breekwerken. Voorts zijn niet (standaard) inbegrepen:

 

 1. het aanbrengen van plinten, holle hoeken, trap-, muur-, en fundatiebekledingen, profielwerk etc., etc;

 

 1. het leveren en aanbrengen van voegvullingen en/of andere voorzieningen ter plaatse van zet-, dilitatie-en krimpvoegen, overschillig of deze voegen door VLOERDER zijn geadviseerd;

 

 1. het leveren, aanbrengen en verwijderen van plintlatten bij plinten, van latten bij voegen en van de benodigde mallen en/of bekistingen bij trappen, profileringen, opstortingen e.d.
 1. Bij het opmeten van vloeroppervlakken worden plinten, goten, dorpels e.d. doorgemeten met het oppervlak van de vloeren, terwijl de vervaardiging hiervan steeds ook afzonderlijk in rekening wordt gebracht.

 

 1. Niet te bevloeren oppervlakken zoals sparingen, kolommen e.d. worden doorgemeten, behalve wanneer zij een oppervlakte hebben van meer dan een (1) m2, per sparing of dergelijke.

 

PRIJZEN.

 

 1. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding, resp. bevestiging geldende kostenfaktoren, belastingen, koersen e.d.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen gebaseerd op werktijden gedurende werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur en de CAO-bouwbedrijf.

 

 1. Wijzigingen in het onder 1 en/of 2 genoemde, voordat levering is voltooid, geven VLOERDER het recht tot doorberekening daarvan dan wel tot annulering van de aanbieding of het geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren van de overeenkomst, zuiks zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichting tot schadevergoeding.

 

VERZEKERINGEN.

 

Door en voor rekening van de klant dient bij aanvang van de werken een Constructie All Risk- verzekering, op het betreffende werk, te zijn afgesloten, waarbij het risico voor VLOERDER is meeverzekerd alsmede het eigen risico voor VLOERDER een bedrag van

 

€ 2500,00 niet te boven gaat.

 

BOUWPLAATS.

 

 1. Door en voor rekening van de klant dienen de werkruimten ten tijde van de uitvoering van vloerwerkzaamheden en het uitharden van de betonvloer, regen-, tocht- en windkracht te zijn gemaakt en te worden gehouden c.q. onderhouden, alsmede op de werkvloer een omgevingstemperatuur te bewerkstelligen van minimaal plus vier (+4) graden celsius. Zo ook het beschermen van de “verse” vloer tegen zonnestralen.
 2. Door en voor rekening van de klant wordt voldoende schoon leidingwater en electriciteit - 220 volt en 380 volt – beschikbaar gesteld, op eenvoudig te bereiken plaatsen op maximaal 50 m1. Afstand, tussen het ‘’tappunt’’ en de plaats van uitvoering (werkvloer). Indien genoemde afstand groter blijkt te zijn, behoudt VLOERDER zich het recht voor om de hierdoor ontstane meerkosten te berekenen aan de klant. Zo ook draagt de klant zorg voor voldoende en deugdelijke bouwlift van voldoende capaciteit beschikbaar.
 3. De bouwplaats dient voor VLOERDER toegankelijk te zijn via (goed onderhouden) toegangswegen, zodat het benodigde materiaal en materieel per vrachtauto rechtstreeks tot bij de ‘’werkvloer’’ is aan te voeren.
 4. De transportafstand tussen de los- en/of opslagplaats en de plaats van uitvoering (werkvloer) mag niet meer bedragen dan 35 meter. Indien genoemde afstand groter blijkt te zijn, behoudt VLOERDER zich het recht voor om de hierdoor ontstane meerkosten te berekenen aan de klant.

 

 1. Door en voor rekening van de klant dient een droge opslag mogelijkheid beschikbaar te worden gesteld voor de opslag van materialen en/of gereedschappen b.v. cement, toeslagstoffen e.d. waarvoor VLOERDER droge opslag noodzakelijk acht.
 2. Door en voor rekening van de klant dient in de nabijheid van het werk een vuilcontainer te worden geplaatst, of daarvoor aan te wijzen plaats, waarin VLOERDERafval en verpakkingsmaterialen mag deponeren;

 

AANVANG EN OPLEVERING.

 

 1. Indien de dikten van de te vervaardigen vloeren groter blijken te zijn dan in de offerte is aangeboden, zullen die meerdere dikten worden doorberekend aan de klant.
 2. Opleveringsdata of –termijnen gelden slechts indien zij schriftelijk met VLOERDER zijn overeengekomen. Overschrijding van opleveringstermijnen, in dagen uitgedrukt, met minder dan 10% - met een minimum van een (1) dag – zal nimmer aanleiding geven tot het toekennen van schadevergoeding.
 3. Indien VLOERDER als ‘’onderaannemer’’ optreedt, kan tegenover VLOERDER geen beroep worden gedaan op afspraken en/of overeenkomsten tussen klant (‘’hoofdaannemer’’) en ‘’opdrachtgever’’, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. De gewapende betonvloer (konstruktievloer) welke door VLOERDER van een dekvloer, of van een slijtvaste toplaag volgens de ’’monolith-methode’’, dient te worden voorzien, dient deskundig te zijn ontworpen en –uitgevoerd. Bij niet onderkelderde vloeren dient de konstruktievloer door en voor rekening van de klant van de ondergrond geisoleerd te worden/zijn door een deugdelijke (vloei-) werkvloer of door plastik folie.
 2. Zolang de vloerenleggers van VLOERDER op het werk vloeren produceren wordt door hen, zodra het afgewerkt vloeroppervlak voldoende is verhard, de vloer nat gespoten en afgedekt met plastik folie, of –op verzoek van de klant nabehandeld met curing-compound. Overigens stelt VLOERDER folie ofwel curing-compound op het werk ter beschikking dat door en voor rekening van de klant dient te worden aangebracht en dient te worden verwijderd. Het verwijderen van plastik folie, dat door VLOERDER als na-behandeling is aangebracht op vers gestorte vloeren ter voorkoming van voortijdig uitdrogen van de verse betonvloer, behoort nimmer tot de verplichtingen van VLOERDER.

 

 1. Indien vloeren, of delen daarvan, (na)-behandeld dienen te worden met een impregnerende epoxy of epoxy-coating, dan behandelen vloer op het niveau te worden gebracht waarop een technisch verantwoorde applicatie mogelijk is. Indien vloeren behandeld worden met een impregnerende epoxy of epoxy-coating, dan dient door en voor rekening van de klant, voldoende maatregelen te zijn genomen om eventuele stankoverlast en/of bederving van consumptie-produkten tegen te gaan.
 2. Bij uitvoering van werkzaamheden in het winterseizoen komen alle kosten voor het treffen van voorzieningen, om vorstvrij te kunnen werken, volledig voor rekening van de klant. Indien op verzoek en voor rekening van de klant verwarmde beton dient te worden verwerkt, is het risico van (krimp) scheurvorming volledig voor rekening van de klant.
 3. Voor stagnatie op het werk gedurende meer dan twee (2) uren per werkdag, veroorzaakt door omstandigheden buiten de schuld van VLOERDER, alsmede voor stagnatie a.g.v. wijziging in de overeengekomen uitvoeringsdata, gemeld binnen 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden van VLOERDER, komen verlet- en leegloopuren volledig voor rekening van de klant.
 4. Afval wordt afgevoerd indien de klant dat wenst. De meerprijs van het afvoeren bedraagt €195,00 inclusief 21% btw.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 

 1. Alle op of bij het werk geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van VLOERDER, totdat alle vorderingen, die VLOERDER heeft of zal verkrijgen op de klant (o.a. meerwerk, extra kosten, prijsverhogingen e.d.), uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Zolang het eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is verplicht de goederen, die onder eigendomsbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VLOERDER te bewaren.
 3. Als de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is VLOERDER gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn. Dit vermindert niets aan de overige rechten, die VLOERDER

 

 

 

 

 

 

 

RECLAMES.

 

 1. Klacht over hoeveelheden en over gebreken, die bij levering door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk aan VLOERDER kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten over gebreken, die bij levering niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen acht (8) dagen na ontdekking schriftelijk aan VLOERDER kenbaar te worden gemaakt.

 

 1. Ieder recht van reclame vervalt, indien:

 

 • klachten niet schriftelijk binnen de gestelde termijn worden kenbaar gemaakt;

 

 • VLOERDER niet de gelegenheid wordt gegeven, klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken;

 

 • (op)levering meer dan een zes (6) maanden heeft plaatsgevonden.
 1. Indien door VLOERDER schriftelijk een garantie is verleend, heeft deze garantie alleen betrekking op het eventueel opnieuw behandelen van de vloer, of een gedeelte hiervan, het zonodig uitbreken inkl. het afvoeren van vloerpuin en opnieuw leggen van de vloer. De kosten van ont- en inruimen, schoonmaken, stagnatie etc. etc., komen ten laste van de klant. Garantieverplichtingen kunnen alleen worden voldaan door VLOERDER en alleen als de klant volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Reclames geven de klant nimmer het recht betaling van niet-betwiste gedeelten van VLOERDER’s vordering op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

 

AANSPRAKELIJKHEID.

 

 1. VLOERDER is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen (daaronder begrepen gevolgschaden), als direkt of indirekt gevolg van door VLOERDER gegeven adviezen, van verrichte werkzaamheden, van het leveren van of enkel toepassen of gebruiken van de goederen. VLOERDER is slechts aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van materiaal- en fabrikagefouten. Indien VLOERDER klachten over dergelijke gebreken gegrond acht, zal zij de gebreken herstellen.
 2. VLOERDER is niet aansprakelijk voor het herstellen van praktische- en esthetische problemen aan een vloer door het (onverhoopt) verwerken van betonmortel en/of specie met verontreinigde toeslagmaterialen, met als gevolg dat na verloop van tijd zich los liggende vloergedeelte openbaren. VLOERDER zal dergelijke klachten, in samenwerking met de klant, op een zo soepel mogelijke wijze proberen te verhelpen.
 3. VLOERDER is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen (daaronder begrepen gevolgschaden), welke herstel, verwijdering of vervanging hebben veroorzaakt, als direkt of indirekt gevolg van gebreken.
 4. De klant zal VLOERDER vrijwaren van iedere claim van derden terzake.

 

FAKTURERING EN BETALING.

 

 1. Tenzij anders overeen gekomen vindt fakturering plaats in wekelijkse termijnen naar rato voortgang van de werkzaamheden.

 

 1. Betaling dient de geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum, tenzij de bevestiging anders vermeldt. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat VLOERDER bericht van bijschrijving op een van haar rekeningen heeft ontvangen.

 

 1. VLOERDER heeft het recht 1,0 % vertragingsrente per maand of gedeelte van een maand op niet op tijd betaalde bedragen in rekening te brengen, onverminderd het recht op wettelijke rente.
 2. Alle kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor het incasso, ingeschakelde derden en de proces- en executiekosten, zijn voor rekening van de klant. Klant is in ieder geval 15% incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag, evenals dossierkosten, faillissementskosten, administratiekosten en rente en BTW over de openstaande bedragen.
 3. Het annuleren van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren gedaan te worden. Anders wordt er €449,00 kosten in rekening gebracht. Exclusief materiaalkosten , exclusief kosten ondernemer en exclusief voorrijkosten. Het totaalbedrag wordt gefactureerd.

 

OPSCHORTING.

 

 1. Indien de klant met enige betaling in verzuim is, is VLOERDER niet verplicht de lopende overeenkomst verder uit te voeren en kan VLOERDER de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren, onvermindert het recht van VLOERDER om nakoming te vorderen en/of de verplichting van de klant om VLOERDER schadeloos te stellen.
 2. De klant is verplicht, ook na het totstandkomen van de overeenkomst, tot genoegen van VLOERDER zekerheid te stellen voor betaling van koopprijs, vracht en overige kosten. Zolang deze zekerheid niet is gesteld, is VLOERDER niet verplicht de overeenkomst verder uit te voeren en kan VLOERDER de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd de verplichting van de klant zijn deel van de overeenkomst uit te voeren of VLOERDER schadeloos te stellen.

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN.

 

 1. VLOERDER aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij door overmacht belemmerd wordt de verplichtingen na te komen. Onder overmacht worden onder meer verstaan: oorlog, onlusten, brand en andere rampen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting , overheids-ingrijpen, verkeersstoornissen, ook tengevolge van weers- en andere omstandigheden, gebrek aan grond-, hulp- en brandstoffen en/of arbeidskrachten, im- en exportbeperkingen, en in alle omstandigheden die VLOERDER niet heeft kunnen voorkomen of afwentelen, alsmede ingeval van zodanige wijziging der omstandigheden dat (verdere) nakoming van VLOERDER’s verplichtingen voor VLOERDER zo bezwaarlijk wordt, dat deze redelijkerwijs van VLOERDER niet kan worden gevergd, heeft VLOERDER het recht, na de klant van zodanige omstandigheden op de hoogte te hebben gesteld, zonder rechterlijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat VLOERDER tot enige vergoeding van schade, door de klant en/of derden geleden, gehouden zal zijn. De klant zal VLOERDER volledig vrijwaren van iedere claim van derden ter zake.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

 

Op alle aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiende uit door VLOERDER gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen, Nederland, met dien verstande dat VLOERDER ter harer keuze een procedure kan instellen bij een bevoegde rechter elders.

 

AFWIJKINGEN.

 

Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door VLOERDER zijn bevestigd. In zo’n geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN DEKVLOER AFWERKINGEN.

 

 1. Ter beoordeling van VLOERDER dient de konstruktievloer door en voor rekening van de klant voldoende ruw en goed schoon te worden aangeboden, vrij van scheuren, losse en/of zanderige plekken, olie, verf, kalk , specie en vrij van andere verontreinigingen die een goede hechting tussen de dek- en konstruktievloer belemmeren en/of verhinderen. Het verdient aanbeveling de konstuktievloer na het storten en afreien (even voordat de beton ‘’zich gaat zetten’’) met een plaatstaaldraadbezem uit te borstelen, teneinde cementslijm of

–film en losse resp. fijne delen, die bij het trillen van de beton naar boven komen, te verwijderen.

 

 1. De ruimte(n) waarin de dekvloer dient te worden aangebracht dient door en voor rekening van de klant, tenminste 24 uur voor aanvang van de werken van VLOERDER, geheel vrij een geheel schoon ter beschikking te zijn.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient door en voor rekening van de klant te worden gewaarborgd dat de dekvloer, na het gereed komen van de werkzaamheden van VLOERDER, minimaal 21 dagen onbelast blijft.
 2. De dikte van de cementgebonden dekvloer mag nimmer minder dan 25mm, bedragen, tenzij VLOERDER een modificatie met kunststoffen en de krimpwapening zijn niet standaard (in de prijs) inbegrepen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met VLOERDER is overeengekomen.

 

 1. Bij het ontwerpen en maken van de konstruktievloer dient de klant nadrukkelijk zorg te besteden aan de zet-, krimp en dilitatievoegen, daar deze voegen op dezelfde plaats in de dekvloer dienen te worden doorgezet.

 

 1. Geen dekvloeren kunnen worden gelegd indien VLOERDER oordeelt dat de temperatuur van het te verwerken materiaal dit niet toelaat en/of op de werkvloer een omgevingstemperatuur heerst beneden plus vier (+4) graden celsius.
 2. Door en voor rekening van de klant dienen, voor aanvang van de werkzaamheden van VLOERDER, bij vloerbeeindigingen rondom putten, sparingen en dergelijke, omrandingen te zijn aangebracht van hoekstaal, min. Afmeting 40x40x4mm. De omranding dient met aangelaste stalen ankers deugdelijk in de konstruktievloer te zijn verankerd.
 3. Indien plinten en/of holle hoeken dienen te worden aangebracht dan dienen door en voor rekening van de klant, voor aanvang van de werkzaamheden van VLOERDER, tevoren profielen te zijn gesteld, ofwel tegels zijn gezet of geplakt en afgevoegd, waarop kan worden aangesloten.

De speling tussen de overzettrede/traptrede en trapwang bedraagt maximaal 10mm bij oplevering.

Houtkleuren kunnen afwijken van elkaar. Vloerder is niet aansprakelijk voor kleurverschillen op zoals verlichting en/of materialen.. Hierbij verwijst Vloerder de klant naar de fabrikant of leverancier. 

 

 

vloerder